Monday, Feb 17th

Last update11:39:52 AM

ประกาศสำนักส่งเสริมฯ

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ตารางสอบตรงกัน

  • PDF

title02แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ตารางสอบตรงกัน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2556

ให้นักศึกษาที่ตารางสอบตรงกันปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบตารางสอบส่วนตัวที่ เว็บไซต์ www.udru.ac.th
2. วิชาที่สอบตรงกันให้เข้าสอบตามข้อมูลห้องที่นัดสอบในเวบไซต์ (จะแยกห้องสอบ เฉพาะนักศึกษาที่ตารางสอบตรงกันเท่านั้น)

3. หากนักศึกษาไม่เข้าสอบตามวัน เวลา ห้องสอบที่นัดสอบ ทางสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะส่งรายชื่อขาดสอบในรายวิชานั้นให้คณะพิจารณา

You are here ประกาศสำนักส่งเสริมฯ