Thursday, Oct 17th

Last update01:42:47 PM

ประกาศสำนักส่งเสริมฯ

การเพิ่ม ถอน วิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

  • PDF

 คำชี้แจง   การจัดการเรียนการสอน วันจันทร์ - ศุกร์ และ วันเสาร์ - อาทิตย์ 
          >การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ถอน รายวิชาเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561 <<

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ตารางสอบตรงกัน

  • PDF

title02แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ตารางสอบตรงกัน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2556

ให้นักศึกษาที่ตารางสอบตรงกันปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบตารางสอบส่วนตัวที่ เว็บไซต์ www.udru.ac.th
2. วิชาที่สอบตรงกันให้เข้าสอบตามข้อมูลห้องที่นัดสอบในเวบไซต์ (จะแยกห้องสอบ เฉพาะนักศึกษาที่ตารางสอบตรงกันเท่านั้น)

3. หากนักศึกษาไม่เข้าสอบตามวัน เวลา ห้องสอบที่นัดสอบ ทางสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะส่งรายชื่อขาดสอบในรายวิชานั้นให้คณะพิจารณา

You are here ประกาศสำนักส่งเสริมฯ