Monday, Feb 17th

Last update11:39:52 AM

ขั้นตอนการติดต่อกรณีต่างๆ

การขอย้ายสถานศึกษา

  • PDF

           นักศึกษาประสงค์ขอย้ายสถานศึกษาไปยังสถานศึกษาอื่น ควรดำเนิน การให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดภาคเรียน  และต้องติดตามผลการประสานการของย้ายสถานศึกษาด้วยตนเอง  โดยให้ดำเนินการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

  • PDF

แนวปฏิบัติ
        1. นักศึกษาที่มีความจำเป็นไม่สามารถเรียนได้  ในภาคเรียนใดจะต้องยื่นคำร้องของรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
        2. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนสอบปลายภาค
        3. ต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. 2556

อ่านเพิ่มเติม...

การลงทะเบียนวิชาเรียน

  • PDF

แนวปฏิบัติ 
1. ศึกษารายวิชาที่จะลงทะเบียนจากแผนการเรียนและตารางเรียนในแต่ละภาคเรียนให้ถูกต้อง
2. ให้ติดต่อขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆ 

อ่านเพิ่มเติม...

การเพิ่มรายวิชาเรียน

  • PDF

แนวปฏิบัติ
1 เป็นการเพิ่มรายวิชาเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ด้วยเหตุผล ดังนี้
      1.1.  กรณีที่เรียน แก้ F และ U ยกเลิกรายวิชาเรียน (W)
      1.2.  การเปลี่ยนวิชาเรียน , เปลี่ยนหมู่เรียน
      1.3.  การเพิ่มรายวิชาเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
      1.4.  กรณีย้ายมาจากสถาบันการศึกษา อื่น
      1.5.  กรณีรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (ตามเก็บรายวิชา)

อ่านเพิ่มเติม...

การขอถอนรายวิชาเรียนภายในกำหนดเวลา

  • PDF

แนวปฏิบัติ
1. เป็นการถอนรายวิชาเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ด้วยเหตุผล ดังนี้
      1.1.  เคยเรียนในรายวิชานั้น มาแล้ว
      1.2.  ไม่ประสงค์จะเรียน
      1.3.  เทียบโอนได้

อ่านเพิ่มเติม...

การยกเลิกรายวิชาเรียน หลังจาก 30 วัน (Withdraw)

  • PDF

 การยกเลิกรายวิชาเรียนหลังจาก 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน (Withdraw)
                หมายถึง การขอถอนรายวิชาเรียนหลัง 30 วัน หลังจากเปิดภาคเรียน ในภาคการศึกษาปกติ หรือ หลัง 15 วัน ในภาคฤดูร้อน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา โดยจะบันทึก W รายวิชานั้นใน ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) นักศึกษาควรดำเนินการ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

You are here ขั้นตอนการติดต่อยื่นเรื่องต่างๆ