Monday, Dec 17th

Last update08:11:49 AM

ขั้นตอนการติดต่อกรณีต่างๆ

การขอเปิดรายวิชาเรียน

  • PDF

แนวปฏิบัติ
      1. ภาคเรียนนั้นไม่เปิดรายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียน จึงจะสามารถขอเปิดรายวิชาเพิ่มได้
      2. มหาวิทยาลัย จะเปิดรายวิชาเรียน (หมู่เรียนพิเศษ) ให้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การขอสอบเนื่องจากตารางสอบตรงกัน

  • PDF

             ในกรณีนักศึกษามีตารางสอบปลายภาคตรงกัน ให้ปฏิบัติดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การขอเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิต

  • PDF

การขอเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิต (เรียนสมทบ)
          นักศึกษาที่มีความประสงค์ต้องการเรียนเก็บหน่วยกิต ณ สถาบันการศึกษาอื่น  โดยไม่ย้ายสถานศึกษา  มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

You are here ขั้นตอนการติดต่อยื่นเรื่องต่างๆ