Monday, Dec 17th

Last update08:11:49 AM

การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

  • PDF

แนวปฏิบัติ
        1. นักศึกษาที่มีความจำเป็นไม่สามารถเรียนได้  ในภาคเรียนใดจะต้องยื่นคำร้องของรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
        2. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนสอบปลายภาค
        3. ต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษารูปแบบปกติ พ.ศ. 2556

              14 การรกษาสภาพการเปนนกศกษา 02


 

You are here ขั้นตอนการติดต่อยื่นเรื่องต่างๆ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา