Tuesday, Sep 18th

Last update11:04:54 AM

การขอย้ายสถานศึกษา

  • PDF

           นักศึกษาประสงค์ขอย้ายสถานศึกษาไปยังสถานศึกษาอื่น ควรดำเนิน การให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดภาคเรียน  และต้องติดตามผลการประสานการของย้ายสถานศึกษาด้วยตนเอง  โดยให้ดำเนินการดังนี้

          10 การขอยายสถานศกษา 02