Tuesday, Jun 19th

Last update04:24:21 PM

การขอย้ายสถานศึกษา

  • PDF

           นักศึกษาประสงค์ขอย้ายสถานศึกษาไปยังสถานศึกษาอื่น ควรดำเนิน การให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดภาคเรียน  และต้องติดตามผลการประสานการของย้ายสถานศึกษาด้วยตนเอง  โดยให้ดำเนินการดังนี้

          10 การขอยายสถานศกษา 02