Wednesday, Jun 28th

Last update11:27:23 AM

News

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560

  • PDF


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีใน การจัดการศึกษา รูปแบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560  
รายละเอียดเพิ่มเติม ....
คลิก 
http://www.udru.ac.th/index.php/recruitment/udru-admission-2017/668-udru-admission-ex-2017.html 

การเรียนการสอน ภาคเรียน 3/2559

  • PDF

กำหนดการเรียนการสอน ภาคเรียน 3/2559  SUMMER 

การเพิ่ม ถอน วิชาเรียน ภาคเรียนที่ 3/2559

  • PDF

คำชี้แจง การเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม - ถอน) วิชาเรียน  ภาคเรียนที่ 3/2559 SUMMER

แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ส่งผลการเรียน

  • PDF

ส่งผลการเรียน (เกรด) ภาคเรียนที่ 2/2559 
          นักศึกษา ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  
                         ภายใน 16 พฤษภาคม 2560  

          นักศึกษา ผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา  
                         ภายใน  23 พฤษภาคม 2560

          ทั้งนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาครูปแบบพิเศษ

แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  • PDF

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียน 2/2559
               ให้ตรวจสอบ
                - ผลการเรียน (เกรด)
                - ภาระหนี้สิน ค้างจ่าย 
                - ค้างการยืมหนังสือ 
                - 
การผ่านกิจกรรมนักศึกษา ให้เรียบร้อย
เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และจบทันตามระยะเวลา

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์