Thursday, Feb 21st

Last update11:23:18 AM

News

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

  • PDF

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศณียบัตรบัณฑิต (สาขา วิชาชีพครู)
                         ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
                   (รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 - 20 พฤศจิกายน 2561)

คลิก  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การรับสมัคร
        >> ลำดับขั้นตอนการสมัครสอบ
        >> ใบสมัคร  

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  • PDF

การรับสมัคร รอบที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 -  23 พฤศจิกายน 2561)
    คลิก   >> ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกฯ
              >> แผนการรับนักศึกษา
              >> กำหนดการรับสมัครคัดเลือก
              >> กรอกใบสมัคร 
              >> ตรวจสอบการสมัคร

การรับสมัคร รอบที่ 2  (กุมภาพันธ์ 2562 - เมษายน 2562)

การรับสมัคร รอบที่ 3  (พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

  • PDF

TCAS-UDRU-1s

เข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัครนักศึกษาใหม่

http://tcas.udru.ac.th

 

คู่มืออาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา

  • PDF

คู่มืออาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
     - ปกคู่มืออาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา
     - ส่วนที่ 1 คำนำ สารบัญ
     - ส่วนที่ 2 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  บัณฑิตที่พึงประสงค์

     ส่วนที่ 3 ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ควรทราบ

     - ส่วนที่ 4 ทุนการศึกษา สวัสดิการ  และอื่นๆ 

แบบประเมินความพึงพอใจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • PDF


New  ขอเรียนเชิญ  ประชาชน อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา  กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ

"แบบประเมินความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์