Friday, Mar 24th

Last update11:45:21 AM

News

ประกาศ นักศึกษาครุศาสตร์ ที่คาดว่าจะจบ เทอม 2 ปี 2559

 • PDF
 • ประกาศ
 • ให้นักศึกษา  ค.บ.  ปี 5  รหัส 55
 • ผู้คาดว่าจะจบการศึกษา 2/2559 
 • ให้ตรวจสอบเกรด 
 • ภาระหนี้สินค้างจ่าย
 • ค้างยืมหนังสือ และ
 • การผ่านกิจกรรม กับ มหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย
 • ภายในสิ้น เดือน กุมภาพันธ์ 2560  นี้
 • เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา และ จบได้ทันตามระยะเวลา

การเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม ถอน) วิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

 • PDF

 

 การเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม ถอน) วิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

 • PDF

       2560 002
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา :http://www.udru.ac.th/admission/

การให้คำปรึกษา หลักสูตร และแผนการเรียน

 • PDF


                   การให้คำปรึกษา หลักสูตร และแผนการเรียน

                                                              

คู่มืออาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา

 • PDF

คู่มืออาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
     - ปกคู่มืออาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา
     - ส่วนที่ 1 คำนำ สารบัญ
     - ส่วนที่ 2 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  บัณฑิตที่พึงประสงค์

     ส่วนที่ 3 ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ควรทราบ

     - ส่วนที่ 4 ทุนการศึกษา สวัสดิการ  และอื่นๆ 

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์