Thursday, Oct 17th

Last update01:42:47 PM

News

การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ถอน รายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562

  • PDF

                              คำชี้แจง
              สำหรับภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562

คู่มืออาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา

  • PDF

คู่มืออาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
     - ปกคู่มืออาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา
     - ส่วนที่ 1 คำนำ สารบัญ
     - ส่วนที่ 2 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  บัณฑิตที่พึงประสงค์

     ส่วนที่ 3 ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ควรทราบ

     - ส่วนที่ 4 ทุนการศึกษา สวัสดิการ  และอื่นๆ 

แบบประเมินความพึงพอใจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • PDF


New  ขอเรียนเชิญ  ประชาชน อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา  กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ

"แบบประเมินความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

ประกาศจากงานหลักสูตร

  • PDF

เรื่อง รายงานการรับรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
           - คณะครุศาสตร์
 
        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
        - คณะวิทยาการจัดการ
 
        - คณะวิทยาศาสตร์
 
        - คณะเทคโนโลยี
 
        - สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 
        - บัณฑิตศึกษา

 

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์