Wednesday, Jan 24th

Last update02:39:43 PM

News

การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ถอน วิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

  • PDF

*คลิกดู* คำชี้แจ้ง ภาคปกติ และภาครูปแบบพิเศษ
การเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม ถอน)รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

การรับนักศึกษาใหม่ 1/2561 รอบที่1

  • PDF

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มืออาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา

  • PDF

คู่มืออาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
     - ปกคู่มืออาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา
     - ส่วนที่ 1 คำนำ สารบัญ
     - ส่วนที่ 2 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  บัณฑิตที่พึงประสงค์

     ส่วนที่ 3 ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ควรทราบ

     - ส่วนที่ 4 ทุนการศึกษา สวัสดิการ  และอื่นๆ 

แบบประเมินความพึงพอใจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • PDF


New  ขอเรียนเชิญ  ประชาชน อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา  กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ

"แบบประเมินความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

ประกาศจากงานหลักสูตร

  • PDF

เรื่อง รายงานการรับรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
           - คณะครุศาสตร์
 
        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
        - คณะวิทยาการจัดการ
 
        - คณะวิทยาศาสตร์
 
        - คณะเทคโนโลยี
 
        - สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 
        - บัณฑิตศึกษา

 

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์