Monday, Feb 17th

Last update11:39:52 AM

News

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

  • PDF


ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่  ภาคการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ
     ประ
จำปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                                     คณะวิทยาศาสตร์
                 คณะเทคโนโลยี
                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                 คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รูปแบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559

  • PDF


     ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (รูปแบบพิเศษ)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

                       วันอาทิตย์  ที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙
  ณ  หอประชุม (หน้าคณะครุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เวลา
  ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  นักศึกษาลงทะเบียนรับเอกสาร
         ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
         ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษา
                                     โดย  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                                            ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์
         ๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๕ น.  แนะนำเกี่ยวกับการเรียนในรูปแบบพิเศษ
                                     โดย  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                                            รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  เหมวงษ์
         ๑๐.๔๕ – ๑๑.๑๕ น.  แนะนำเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                     โดย  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์  วุฒิเสน
         ๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.  แนะนำเกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา
                                     โดย  รองอธิการบดี
                                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์
         ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหาร
         ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  นักศึกษาพบคณะฯ และอาจารย์ที่ปรึกษา
                                     (ตามกำหนดการพบนักศึกษาของแต่ละคณะฯ)

ประกาศ การสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รูปแบบพิเศษ 2559

  • PDF

 title03

ประกาศ
การสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รูปแบบพิเศษ ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม...

เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2558

  • PDF

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอปรับ แก้ไข กำหนดการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียน 2/2558

จากกำหนดการเดิม ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน และ วันที่ 2 - 6 , 9 พฤษภาคม 2559  เนื่องจาก ติดวันหยุด คือ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เป็น วันฉัตรมงคล / วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 เป็น วันหยุดพิเศษวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็น วันพืชมงคล 
โดยกำหนดการสอบปลายภาค ภาคปกติ (ใหม่)
ปรับ แก้ไข เป็น ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน และ วันที่ 2 - 4 , 10 - 11 พฤษภาคม 2559
ทั้งนี้  การเลื่อนวันสอบปลายภาคดังกล่าว ทำให้กำหนดการอื่นที่ได้กำหนดไว้ ต้องเลื่อนด้วย รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ

กำหนดการ เดิม

กำหนดการ ใหม่

1

วัน อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2559
สอบประมวลความรู้ระดับปริญญาตรี

วัน พฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559
สอบประมวลความรู้ระดับปริญญาตรี

2

วัน พุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2559
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

 

กำหนดการจัดการเรียนการสอน (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 3/2558

  • PDF


             
กำหนดการจัดการเรียนการสอน (ภาคปกติ) 
                                ภาคเรียนที่ 3/2558

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์