Wednesday, Jun 28th

Last update11:27:23 AM

แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  • PDF

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียน 2/2559
               ให้ตรวจสอบ
                - ผลการเรียน (เกรด)
                - ภาระหนี้สิน ค้างจ่าย 
                - ค้างการยืมหนังสือ 
                - 
การผ่านกิจกรรมนักศึกษา ให้เรียบร้อย
เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และจบทันตามระยะเวลา

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา