Saturday, Dec 16th

Last update02:56:44 PM

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รูปแบบพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 2560

  • PDF

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รูปแบบพิเศษ
ปีการศึกษา 2560 
เวลา 9.00 - 12.00

คณะวิทยาการจัดการ ที่อาคาร 3

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่อาคาร 8

คณะเทคโนโลยี ที่อาคาร 6

คณะวิทยาศาสตร์ ที่อาคาร 9 ชั้น 3

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รูปแบบพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 2560