Tuesday, Jun 19th

Last update04:24:21 PM

การรับนักศึกษาใหม่ 1/2561 รอบที่1

  • PDF

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านรายละเอียด Download ที่นี่ 

port 

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาใหม่ 1/2561 รอบที่1