Monday, Dec 17th

Last update08:11:49 AM

การลงทะเบียนวิชาเรียน

  • PDF

แนวปฏิบัติ 
1. ศึกษารายวิชาที่จะลงทะเบียนจากแผนการเรียนและตารางเรียนในแต่ละภาคเรียนให้ถูกต้อง
2. ให้ติดต่อขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆ 

 01 การขอลงทะเบยนวชาเรยน 02

 

You are here การลงทะเบียนวิชาเรียน