Monday, Dec 17th

Last update08:11:49 AM

การเพิ่มรายวิชาเรียน

  • PDF

แนวปฏิบัติ
1 เป็นการเพิ่มรายวิชาเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ด้วยเหตุผล ดังนี้
      1.1.  กรณีที่เรียน แก้ F และ U ยกเลิกรายวิชาเรียน (W)
      1.2.  การเปลี่ยนวิชาเรียน , เปลี่ยนหมู่เรียน
      1.3.  การเพิ่มรายวิชาเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
      1.4.  กรณีย้ายมาจากสถาบันการศึกษา อื่น
      1.5.  กรณีรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (ตามเก็บรายวิชา)

2. นักศึกษาต้องดำเนินการเพิ่มวิชาเรียนให้แล้วเสร็จตามประกาศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
4. สามารถดำเนินการเพิ่มรายวิชาเรียน ได้ 2 ช่องทาง คือ
      ช่องทางที่ 1 คือ เพิ่มรายวิชาเรียน ทาง Internet (ระบบบริการนักศึกษา)
      ช่องทางที่ 2 คือ ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กรณีเพิ่มรายวิชา ทาง Internet ไม่ได้เท่านั้น)

02 การเพมวชาเรยน 02

 

 

You are here การขอเพิ่มรายวิชาเรียน