Monday, Dec 17th

Last update08:11:49 AM

การขอถอนรายวิชาเรียนภายในกำหนดเวลา

  • PDF

แนวปฏิบัติ
1. เป็นการถอนรายวิชาเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ด้วยเหตุผล ดังนี้
      1.1.  เคยเรียนในรายวิชานั้น มาแล้ว
      1.2.  ไม่ประสงค์จะเรียน
      1.3.  เทียบโอนได้

2. นักศึกษาต้องดำเนินการถอนรายวิชาเรียนให้แล้วเสร็จตามประกาศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องการถอน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
4. สามารถดำเนินการถอนรายวิชาเรียนได้ 2 ช่องทาง คือ 
     ช่องทางที่ 1  คือ ถอนรายวิชาเรียน ทาง Internet (ระบบบริการนักศึกษา)
     ช่องทางที่ 2  คือ ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กรณีเกิดปัญหาการถอนรายวิชาเรียนทาง Internet)
5. ในกรณีถอนรายวิชาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น  นักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย

03 การถอนรายวชาภายในกำหนดเวลา 02

You are here การขอถอนรายวิชาเรียน