Monday, Dec 17th

Last update08:11:49 AM

การขอผ่อนผันการเรียน

  • PDF

นักศึกษาที่มีความจำเป็นไม่สามารถเรียนได้  ในภาคเรียนใดจะต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผัน การเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนสอบปลายภาค

โดยจะต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่ฝ่ายการเงิน  หากนักศึกษาไม่ยื่นคำร้องภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนนั้น

a07

You are here การขอผ่อนผันการเรียน