Monday, Dec 17th

Last update08:11:49 AM

การเทียบโอนผลการเรียน

  • PDF

นักศึกษาที่ต้องการทเียบโอนผลการเรียน ควรปฏิบัติดังนี้
       1. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับคำแนะนำ
       2. ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ให้เข้าใจ
       3. ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

 08 การเทยบโอนผลการเรยน 02
                            08 การเทยบโอนผลการเรยน 03

 

You are here การเทียบโอนผลการเรียน