Monday, Dec 17th

Last update08:11:49 AM

การขอเปิดรายวิชาเรียน

  • PDF

แนวปฏิบัติ
      1. ภาคเรียนนั้นไม่เปิดรายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียน จึงจะสามารถขอเปิดรายวิชาเพิ่มได้
      2. มหาวิทยาลัย จะเปิดรายวิชาเรียน (หมู่เรียนพิเศษ) ให้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

          2.1. เป็นภาคเรียนสุดท้ายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะเรียนไม่มีเปิดสอน หรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้
          2.2. รายวิชาที่นักศึกษาต้องการเรียน ไม่เปิดสอนอีกเลยตลอดแผนการเรียน
      3. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับคำแนะนำ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
                  13 การขอเพมรายวชา 02

 

You are here การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ