Tuesday, Sep 18th

Last update11:04:54 AM

การขอสอบเนื่องจากตารางสอบตรงกัน

  • PDF

             ในกรณีนักศึกษามีตารางสอบปลายภาคตรงกัน ให้ปฏิบัติดังนี้

                 12 การขอสอบเนองจากตารางสอบตรงกน 02

You are here การขอสอบ(ตารางสอบตรงกัน)