Monday, Dec 17th

Last update08:11:49 AM

การขอเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิต

  • PDF

การขอเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิต (เรียนสมทบ)
          นักศึกษาที่มีความประสงค์ต้องการเรียนเก็บหน่วยกิต ณ สถาบันการศึกษาอื่น  โดยไม่ย้ายสถานศึกษา  มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

     16 การขอเรยนเกบหนวยกต เรยนสมทบ  02
หมายเหตุ  :  นักศึกษาต้องติดต่อสอบถาม ผลการประสานงานด้วยตนเอง เพื่อขอรับทราบผลการพิจารณาการขอเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิต

You are here การขอฝากเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิต