Monday, Feb 17th

Last update11:39:52 AM

ความเป็นมาของหน่วยงาน

  • PDF

ประวัติความเป็นมา
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการให้บริการ สนับสนุนในด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครูอุดรธานี ต่อมาวิทยาลัยครูอุดรธานีได้เปิดสอนนักศึกษาถึงระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรการฝึกหัดครู ของสภาการฝึกหัดครู โดยในปี พ.ศ. 2527 หน่วยงานนี้ได้เปลี่ยนชื่อจากฝ่ายวิชาการเป็นสำนักส่งเสริมวิชาการ เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏอุดรธานี ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักส่งเสริมวิชาการจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามประกาศการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีฐานะเทียบเท่าคณะ
         ปัจจุบัน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
         ชั้น 1 เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
         โทรศัพท์ 0-4221-1040-59 โทรสาร 0-4224-1418 , 0-4222-2487
                http://academic.udru.ac.th/~reg

ปรัชญา
         “ ส่งเสริมวิชาการ พัฒนาหน่วยงาน บริการดีเยี่ยม ”

ปณิธาน
         “ มุ่งมั่นพัฒนา ประสาน และบริการงานวิชาการ เพื่อคุณภาพการศึกษา ”

วิสัยทัศน์
         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมและประสานงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
พันธกิจ
         1. สนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการ
         2. พัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงาน
         3. พัฒนางานบริการให้ดีเยี่ยม
เป้าหมาย
         1. มีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการของสำนัก
         2. มีหลักสูตรและแผนการเรียนที่เปิดสอน ได้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
         3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายการพัฒนาประเทศ
         4. มีการให้บริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ
         5. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
         1. การปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
         2. การปรับหลักสูตรและแผนการเรียนให้ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน
         3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
        4. การให้บริการการศึกษาที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
        5. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
อัตลักษณ์
        “ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจให้บริการ”
พุทธสุภาษิตประจำสำนัก
        “ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก”

ตราประจำสำนัก

reg emblem

สีประจำสำนัก

reg colour

สีส้มเหลือง

You are here เกี่ยวกับเรา ความเป็นมาของหน่วยงาน