ความเป็นมาของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา
       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการให้บริการ สนับสนุนในด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครูอุดรธานี ต่อมาวิทยาลัยครูอุดรธานีได้เปิดสอนนักศึกษาถึงระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรการฝึกหัดครู ของสภาการฝึกหัดครู โดยในปี พ.ศ. 2527 หน่วยงานนี้ได้เปลี่ยนชื่อจากฝ่ายวิชาการเป็นสำนักส่งเสริมวิชาการ เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏอุดรธานี ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักส่งเสริมวิชาการจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามประกาศการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีฐานะเทียบเท่าคณะ
         ปัจจุบัน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
         ชั้น 1 เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
         โทรศัพท์ 0-4221-1040-59 โทรสาร 0-4224-1418 , 0-4222-2487
                http://academic.udru.ac.th/~reg

ปรัชญา
         “ ส่งเสริมวิชาการ พัฒนาหน่วยงาน บริการดีเยี่ยม ”

ปณิธาน
         “ มุ่งมั่นพัฒนา ประสาน และบริการงานวิชาการ เพื่อคุณภาพการศึกษา ”

วิสัยทัศน์
         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมและประสานงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
พันธกิจ
         1. สนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการ
         2. พัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงาน
         3. พัฒนางานบริการให้ดีเยี่ยม
เป้าหมาย
         1. มีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการของสำนัก
         2. มีหลักสูตรและแผนการเรียนที่เปิดสอน ได้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
         3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายการพัฒนาประเทศ
         4. มีการให้บริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ
         5. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
         1. การปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
         2. การปรับหลักสูตรและแผนการเรียนให้ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน
         3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
        4. การให้บริการการศึกษาที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
        5. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
อัตลักษณ์
        “ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจให้บริการ”
พุทธสุภาษิตประจำสำนัก
        “ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก”

ตราประจำสำนัก

reg emblem

สีประจำสำนัก

reg colour

สีส้มเหลือง