คณะวิทยาการจัดการ

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 
  สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 
  สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)