คณะวิทยาศาสตร์

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)