คณะเทคโนโลยี

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 
  สาขาวิชาอาหารและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)