บัณฑิตศึกษา

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
   สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
   สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
   
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 
  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)