Monday, Feb 17th

Last update11:39:52 AM

คณะครุศาสตร์

  • PDF

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

Attachments:
Download this file (Fast B&W to Image PDF_1.PDF)สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)[ ]69 Kb
Download this file (Fast B&W to Image PDF_10.PDF)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)[ ]63 Kb
Download this file (Fast B&W to Image PDF_16.PDF)สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)[ ]69 Kb
Download this file (Fast B&W to Image PDF_2.PDF)สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)[ ]69 Kb
Download this file (Fast B&W to Image PDF_3.PDF)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)[ ]69 Kb
Download this file (Fast B&W to Image PDF_4.PDF)สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)[ ]70 Kb
Download this file (Fast B&W to Image PDF_5.PDF)สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)[ ]70 Kb
Download this file (Fast B&W to Image PDF_6.PDF)สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)[ ]70 Kb
Download this file (Fast B&W to Image PDF_7.PDF)สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)[ ]62 Kb
Download this file (Fast B&W to Image PDF_8.PDF)สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)[ ]64 Kb
Download this file (Fast B&W to Image PDF_9.PDF)สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)[ ]67 Kb
You are here งานหลักสูตร รายงานการรับรองหลักสูตร คณะครุศาสตร์