คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
   
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

- หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   
สาขาวิชาศิลปการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 
  สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 
  สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)