คู่มือ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF)

ปกหน้า
คำนำ

สารบัญ
คำนิยามและความหมาย
การเสนอขออนุมัติหลักสูตร ใหม่
การเสนอขออนุมัติหลักสูตร ปรับปรุง
การเสนอขออนุมัติหลักสูตร ปรับปรุงเล็กน้อย
การเสนอขออนุมัติหลักสูตร นานาชาติ และ หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
หลักการ วิธีการคิดชั่วโมง และหลักการกำหนดรหัสวิชา 
รหัสสาขาวิชา
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
         ( มคอ.01    มคอ.02   มคอ.03   มคอ.04   มคอ.05   มคอ.06 )
แนวปฏิบัติการปิดหลักสูตร 
แบบฟอร์มรูปแบบเล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนำเสนอ สกอ.
แนวทางที่ดีในการจัดทำ Cuiiiculum Mapping

Attachments:
Download this file (1 ปก.pdf)1 ปก.pdf[ ]63 Kb