Monday, Feb 17th

Last update11:39:52 AM

ขั้นตอนการขอแจ้งสำเร็จการศึกษา

  • PDF

1. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและตรวจผลการเรียนว่าลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรหรือไม่
2. เข้าระบบบริการนักศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลขอแจ้งจบการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

3. กรอกข้อมูลขอแจ้งจบการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

4. พิมพ์เอกสาร “แบบแจ้งขอสำเร็จการศึกษา” นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อ และนักศึกษาลงชื่อ

5. นำเอกสารส่งที่ฝ่ายทะเบียน พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    หลังรูปถ่าย 
ให้เขียน ชื่อ – นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา และ สาขาวิชา ให้ชัดเจน รายละเอียด ดังนี้
    5.1 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รูปถ่าย(สวมชุดครุย) ตามตัวอย่างรูปถ่าย
    5.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ส่งรูปถ่าย(สวมชุดครุย) ระดับปริญญาตรี ที่จบจากสถาบันเดิม
    5.3 ระดับประกาศนียบัตร ให้ส่งรูปถ่ายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
6. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า เปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ นามสกุล ให้แนบหลักฐานเพิ่ม
 

IMG 6405

You are here ขั้นตอนการดำเนินการ