Thursday, Oct 17th

Last update01:42:47 PM

คำร้อง ขอทำบัตรนักศึกษา

  • PDF

 

                                  ปาย คำรอง ขอทำบตรนกศกษา

 แนวปฏิบัติ
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ภาคปกติ ใช้รูปชุด นักศึกษา)
2. ส่ง คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องที่ 3

You are here เอกสารคำร้อง คำร้อง ขอทำบัตรนักศึกษา