Thursday, Oct 17th

Last update01:42:47 PM

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

  • PDF

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว / เปลี่ยนแปลงสถานะภาพนักศึกษา
Request Form to change personal Information / Student Status
    1. รักษาสภาพนักศึกษา  (Maintaining Student Status)
     2. ขอย้ายสถานศึกษา (Change to other university)
     3. ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (Student Resignation)
     4. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (Request for changing personal information)
     5. ใบรับรองอื่น ๆ (ระบุ) (Other, please identify)

        (กรอกแบบฟอร์ม >> ยื่นต่องานทะเบียนวัดผล)

 

You are here เอกสารคำร้อง คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว