คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว / เปลี่ยนแปลงสถานภาพนักศึกษา
    1. รักษาสภาพนักศึกษา
     2. ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
     3. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
     4. ขอย้ายสถานศึกษา
     5. อื่น ๆ ..............
(กรอกแบบฟอร์ม แล้วนำมายื่นที่งานทะเบียน)