ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาตรี

ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาตรี
(แถบสีประจำคณะ 1 แถบ)

g01