ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาโท

ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาโท
(แถบสีประจำคณะ 2 แถบ)

g02