ประวัติความเป็นมา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการให้บริการ สนับสนุนในด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครูอุดรธานี ต่อมาวิทยาลัยครูอุดรธานีได้เปิดสอนนักศึกษาถึงระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรการฝึกหัดครู ของสภาการฝึกหัดครู โดยในปี พ.ศ. 2527 หน่วยงานนี้ได้เปลี่ยนชื่อจากฝ่ายวิชาการเป็นสำนักส่งเสริมวิชาการ เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏอุดรธานี ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักส่งเสริมวิชาการจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามประกาศการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ปัจจุบัน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4221-1040-59 โทรสาร 0-4224-1418 , 0-4222-2487

 

ปรัชญา

ส่งเสริมวิชาการ พัฒนาหน่วยงาน บริการดีเยี่ยม

 

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนา ประสาน และบริการงานวิชาการ เพื่อคุณภาพการศึกษา

 

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมและประสานงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

 

พันธกิจ

1. สนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการ
2. พัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงาน
3. พัฒนางานบริการให้ดีเยี่ยม

 

เป้าหมาย

1. มีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการของสำนัก
2. มีหลักสูตรและแผนการเรียนที่เปิดสอน ได้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายการพัฒนาประเทศ
4. มีการให้บริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ
5. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์

1. การปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. การปรับหลักสูตรและแผนการเรียนให้ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน
3. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
4. การให้บริการการศึกษาที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
5. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

 

อัตลักษณ์

ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจให้บริการ

 

พุทธสุภาษิตประจำสำนัก

ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

 

ตราประจำสำนัก

 

สีประจำสำนัก

สีส้มเหลือง