1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

นำนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในสำนักฯ มีการประเมินคุณภาพการบริการ มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการทำงานให้ดีขึ้น

2. มีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา

มีการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาสู่บุคลากรทุกระดับในสำนักฯ

3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักฯ

โดยการจัดหา/ประสานบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานเข้ามาปฏิบัติงาน/ช่วยวิเคราะห์งาน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ

4. มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

เร่งรัดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ

5. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา

โดยกำหนดนโยบายให้นักศึกษาได้ผ่านการสอบ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ และประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพ
          1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักฯ และให้มีความต่อเนื่อง
          2. เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
          3. เพื่อนำเอาจุดอ่อนและจุดแข็งในการดำเนินงานของสำนัก สู่การพัฒนา/ปรับปรุง

มาตรการในการประกันคุณภาพ
          1. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
          2. ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสำนักฯ
          3. จัดทำแนวปฏิบัติหรือแนวทางการดำเนินงานของแต่ละงาน
          4. กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สู่เป้าประสงค์ของสำนักฯ และมหาวิทยาลัยในแต่ละงาน
          5. สนับสนุนและส่งเสริมบรรยากาศในหน่วยงานให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน
          6. กำหนดบทบาทและหน้าที่หลักแก่ผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ ในหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยเน้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้