ปฏิทินการจัดการศึกษาและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2563
วัน / เดือน / ปี การจัดการศึกษา กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ
เมษายน 2563
1 - 30 เม.ย. 62 ผู้กู้ยืมชั้นปีที่ 2-5 ยื่นแบบคำขอกู้ ยืนยันค่าลงทะเบียน
ที่จ่ายจริงและลงนาม แบบลงทะเบียนเรียน
  กองพัฒนานักศึกษา
พฤษภาคม 2563
11 - 16 พ.ค. 63 ผู้ที่ประสงค์กู้ยืม กยศ. ชั้นปีที่ 1 ยื่นแบบคำขอกู้   กองพัฒนานักศึกษา
มิถุนายน 2563
3 มิ.ย. 63   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สำนักศิลปวัฒนธรรม
24 มิ.ย. 63 นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียน   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
24 มิ.ย.- 14 ก.ค.63 นักศึกษาเพิ่มรายวิชาเรียน   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
24 มิ.ย.- 30 ก.ค.63 นักศึกษาถอนรายวิชาเรียน   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
26 มิ.ย. 63   ประชุมผู้นำนักศึกษาตัวแทนห้อง
ปีการศึกษา 2563
กองพัฒนานักศึกษา
27 มิ.ย. 63   รายงานตัวเข้าหอพัก ม.ราชภัฏอุดรธานี
(คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ)
 กองพัฒนานักศึกษา
28 มิ.ย. 63   รายงานตัวเข้าหอพัก ม.ราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
(คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์)
กองพัฒนานักศึกษา
29 มิ.ย. 63   ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ กองพัฒนานักศึกษา
30 มิ.ย. 63   ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะพยาบาลศาสตร์
กองพัฒนานักศึกษา 
กรกฎาคม 2563
1 ก.ค. 63 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563    
1 – 30 ก.ค.63 นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
1 – 30 ก.ค.63 กำหนดการชำระเงิน โดยไม่เสียค่าปรับ   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
5 ก.ค. 63   วันอาสาฬหบูชา สำนักศิลปวัฒนธรรม
6 ก.ค. 63   วันเข้าพรรษา สำนักศิลปวัฒนธรรม
10 - 30 ก.ค. 63   ทำสัญญาผู้ขอกู้ยืม กยศ. ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2563  กองพัฒนานักศึกษา
16 ก.ค. 63   กิจกรรมไหว้ครู และพิธีอัญเชิญ ตราพระราชลัญจกร กองพัฒนานักศึกษา
17 ก.ค. 63   วันเข้าพรรษา สำนักศิลปวัฒนธรรม
18 ก.ค. 63   ประกวดขวัญใจน้องใหม่ กองพัฒนานักศึกษา
19 ก.ค. 63   ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์
กองพัฒนานักศึกษา
22 ก.ค. 63   เปิดโลกกิจกรรม (ม.ในเมือง) กองพัฒนานักศึกษา
28 ก.ค. 63   วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักศิลปวัฒนธรรม
29 ก.ค. 63   เปิดโลกกิจกรรม (ม.สามพร้าว) กองพัฒนานักศึกษา
31 ก.ค.–15 ต.ค.63 นักศึกษาถอนรายวิชาเรียนที่ปรากฏ W ในใบรายงานผลการศึกษา   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
31 ก.ค.–15 ต.ค.63 กำหนดการชำระเงิน โดยเสียค่าปรับ   งานคลัง
สิงหาคม 2563
1 ส.ค. 63   ประกวดขวัญใจน้องใหม่ กองพัฒนานักศึกษา
12 ส.ค. 63   วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
18 - 20 ส.ค. 63   วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ตุลาคม 2563
1 - 30 ต.ค. 63 ผู้กู้ยืม ชั้นปีที่ 1-5 กองพัฒนานักศึกษา
ยื่นแบบยืนยันขอกู้ยืม/ค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  กองพัฒนานักศึกษา
13 ต.ค. 63   วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สำนักศิลปวัฒนธรรม
15 ต.ค.63 วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
15 ต.ค.63 ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน    สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
21 ต.ค. – 4 พ.ย. 63 สอบปลายภาคการศึกษา     
23 ต.ค. 63    วันปิยมหาราช สำนักศิลปวัฒนธรรม 
31 ต.ค. 63    กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง กองพัฒนานักศึกษา

 

Download PDF