ปฏิทินการจัดการศึกษาและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2563
วัน / เดือน / ปี การจัดการศึกษา กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ
พฤศจิกายน 2563
1 พ.ย. 62   วันสถาปนามหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
2 พ.ย. 63 นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียน   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
2 - 6 พ.ย. 63   ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
2 พ.ย.- 23 พ.ย. 63 นักศึกษาเพิ่มรายวิชาเรียน   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
2 พ.ย.- 2 ธ.ค. 63 นักศึกษาถอนรายวิชาเรียน   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
9 พ.ย. 63 เปิดภาคการศึกษา 2/2563    
9 พ.ย. - 8 ธ.ค. 63 นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
9 พ.ย.- 8 ธ.ค. 63 กำหนดการชำระเงิน โดยไม่เสียค่าปรับ    งานคลัง
12 พ.ย. 63 วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (เกรด)   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ธันวาคม 2563
5 ธ.ค. 63   วันพ่อแห่งชาติ สำนักศิลปวัฒนธรรม
10 ธ.ค. 63   วันรัฐธรรมนูญ สำนักศิลปวัฒนธรรม
9 ธ.ค. 63 – 25 ก.พ. 64 นักศึกษาถอนรายวิชาเรียนที่ปรากฏ W ในใบรายงานผลการศึกษา   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
9 ธ.ค. 63 – 25 ก.พ. 64 กำหนดการชำระเงิน โดยเสียค่าปรับ   งานคลัง
14 - 19 ธ.ค. 63   กีฬาวังแดงเกมส์ ครั้งที่ 30 กองพัฒนานักศึกษา
กุมภาพันธ์ 2564
9 ก.พ. 64   วันมาฆบูชา สำนักศิลปวัฒนธรรม
14 ก.พ. 64   วันสถาปนาสถาบันราชภัฏ  สำนักศิลปวัฒนธรรม
17 ก.พ. 64   เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 กองพัฒนานักศึกษา
14 ก.พ. 64   วันสถาปนาสถาบันราชภัฏ สำนักศิลปวัฒนธรรม
25 ก.พ. 64 วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
25 ก.พ. 64 ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
มีนาคม 2564
11 มี.ค. - 24 มี.ค. 64 สอบปลายภาคการศึกษา    
29 มี.ค. 64 วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (เกรด)   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
29 มี.ค. 64 นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียน   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
29 มี.ค.-12 เม.ย. 64 นักศึกษาเพิ่มรายวิชาเรียน   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
29 มี.ค.-18 เม.ย. 64 นักศึกษาถอนรายวิชาเรียน   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
เมษายน 2564
1 เม.ย. 64   วันข้าราชการพลเรือน สำนักศิลปวัฒนธรรม
4 เม.ย. 64  เปิดภาคฤดูร้อน /2563    
6 เม.ย. 64    วันจักรี สำนักศิลปวัฒนธรรม 
13 - 17 เม.ย. 64    วันสงกรานต์ สำนักศิลปวัฒนธรรม 
4 - 20 เม.ย. 64 นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
4 - 20 เม.ย. 64 กำหนดการชำระเงิน โดยไม่เสียค่าปรับ    สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
21 เม.ย.- 20 พ.ค. 64 นักศึกษาถอนรายวิชาที่ปรากฏ W ในใบรายงานผลการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
21 เม.ย.- 20 พ.ค. 64 กำหนดการชำระเงิน โดยเสียค่าปรับ    สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
พฤษภาคม 2564
20 พ.ค. 64 วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา   กองพัฒนานักศึกษา 
20 พ.ค. 64 ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน    สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
17 - 19 พ.ค. 64   วัดตัวตัดชุดครุย กองพัฒนานักศึกษา 
19 พ.ค. 64   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษา 
31 พ.ค.- 6 มิ.ย. 64 สอบปลายภาคการศึกษา    
มิถุนายน 2564
13 มิ.ย.64 วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน(เกรด)     สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
15 มิ.ย. 64 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564    

 

Download PDF