Slider

กรณีเพิ่ม - ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2564 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 4 เมษายน 2564)

เพิ่มรายวิชาเรียน ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.  เพิ่มรายวิชาเรียน ทาง Internet รายละเอียด ดังนี้

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มได้ทุกชั้นปี + ตกรุ่น

1.2 รายวิชาเฉพาะสาขา(วิชาเอก) เป็นวิชาที่นักศึกษา ติด F, W หรือถอนรายวิชาในปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา

      (มีรายวิชาบางหมู่เรียนที่สามพร้าว ขอให้พิมพ์ใบยืนยันมาตรวจสอบอีกครั้ง)

1.3 กรณีไม่สามารถดำเนินการทาง Internet ได้ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี

1.4  หน่วยกิตรวมตลอดภาคการศึกษาต้องไม่เกิน 9 นก.

2.  กรณีเพิ่มรายวิชาเรียนในระบบ Internet ไม่ได้ รายละเอียด ดังนี้

2.1 กรอกคำร้องขอเพิ่มรายวิชาเรียนให้ครบถ้วน และยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

2.2 เงื่อนไขการเพิ่มรายวิชาเรียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเพิ่มทางระบบ Internet  (ข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3)

 

กรณียกเลิกวิชาเรียน(W) นักศึกษาทุกชั้นปี

- ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2564

 


 

คำชี้แจงเพิ่มเติม

1. รายวิชาที่จำนวนนักศึกษาเต็มแล้วและอาจารย์ผู้สอนรับจำนวนเพิ่ม สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะขยายจำนวนให้เฉพาะวิชาเอก(ตามเงื่อนไขนักศึกษาที่ติด F, W เท่านั้น) ส่วนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีเปิดหลายหมู่ให้นักศึกษาเลือกลงหมู่เรียนที่ยังไม่เต็ม (มีรายวิชาบางหมู่เรียนที่สามพร้าว ขอให้พิมพ์ใบยืนยันมาตรวจสอบอีกครั้ง)

2. การจัดการเรียนการสอนแบบดับเบิ้ล ( Double ) ลงตารางเรียนต้องไม่ตรงกันช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

3. สำหรับการจัดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563 นักศึกษาภาคปกติ(เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

*********************************