Slider

แบบสอบถามออนไลน์

คำชี้แจง : 

1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ประกอบด้วย

             ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน 3 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ

             ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับประเภทของการบริการ ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการแต่ละประเภท เป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัด 5 ระดับ คือคำตอบปฏิบัติ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยสร้างให้ครอบคลุมในทุกประเด็นที่ต้องการศึกษา  จำนวน  20  ข้อ

             ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ

          2. การตอบแบบสอบถามนี้คำตอบของท่านมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา  กรุณาตอบคำถามทุกข้อ ทุกตอน โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

          3. ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามจะเก็บเป็นความลับ และจะนำเสนอผลในภาพรวมเพื่อการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น

          4. หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบสอบถามชุดนี้ โปรดติดต่อข้าพเจ้า  นางสาววรัญชนา  พฤกษติกุล  หมายเลขโทรศัพท์ 086-8559500 และ  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลไว้ ณ โอกาสนี้

นางสาววรัญชนา   พฤกษติกุล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบสอบถามออนไลน์

qrQ