Slider

การเพิ่ม ถอน รายวิชาเรียน ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา


⊕ เพิ่ม  ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ให้ดำเนินการ ดังนี้

- วันที่ 24 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2564 (เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564)

1.  เพิ่ม  ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ทาง Internet รายละเอียด ดังนี้

1.1  ลงเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

1.2  ตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละรายวิชาว่าต้องเรียนรายวิชาใดก่อน - หลัง ควรพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนตัดสินใจลงทะเบียนเรียน

1.3  เวลาเรียนตรงกันไม่สามารถลงเรียนได้

1.4 ตารางสอบปลายภาคตรงกันไม่สามารถลงเรียนได้ (หากต้องการลงเรียนวิชาที่มีตารางสอบตรงกัน ขอให้อาจารย์ผู้สอนจัดสอบนอกตารางโดยอาจารย์คุมสอบเอง และมีบันทึกข้อความแจ้งสำนักส่งเสริมขอจัดสอบนอกตาราง)

1.5 รายวิชาเลือกเสรีลงเรียนได้ไม่เกิน 45 คน (ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดวิชาเลือกเสรีหากนักศึกษาต่ำกว่า 10 คน)

1.6  หมู่เรียนที่มีจำนวนเต็มแล้ว ไม่สามารถลงเรียนได้

 **หมายเหตุ

- กรณีไม่สามารถดำเนินการทาง Internet ได้ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี

- ขอให้ตรวจสอบห้องเรียนในใบยืนยันอีกครั้ง เนื่องจากบางรายวิชามีเรียนที่สามพร้าว

  


⊕ ถอนรายวิชาเรียนอย่างเดียว นักศึกษาทุกชั้นปี ให้ถอนได้ทางระบบ Internet เท่านั้น

- วันที่ 24 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564