Slider

⊕ การเพิ่ม ถอน รายวิชาเรียน ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ⊕

⇒ เพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ให้ดำเนินการ ดังนี้
- วันที่ 27 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2565 (เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565)
♦ เพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ทาง Internet รายละเอียด ดังนี้
  1. ลงเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
  2. ตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละรายวิชาว่าต้องเรียนรายวิชาใดก่อน - หลัง ควรพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนตัดสินใจลงทะเบียนเรียน
  3. เวลาเรียนตรงกันไม่สามารถลงเรียนได้
  4. ตารางสอบปลายภาคตรงกันไม่สามารถลงเรียนได้ (หากต้องการลงเรียนวิชาที่มีตารางสอบตรงกัน ขอให้อาจารย์ผู้สอนจัดสอบนอกตารางโดยอาจารย์คุมสอบเอง และมีบันทึกข้อความแจ้งสำนักส่งเสริมขอจัดสอบนอกตาราง)
  5. รายวิชาเลือกเสรีลงเรียนได้ไม่เกิน 45 คน (ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดวิชาเลือกเสรีหากนักศึกษาต่ำกว่า 10 คน)
  6. หมู่เรียนที่มีจำนวนเต็มแล้ว ไม่สามารถลงเรียนได้

**หมายเหตุ
- กรณีไม่สามารถดำเนินการทาง Internet ได้ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการ เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
- ขอให้ตรวจสอบห้องเรียนในใบยืนยันอีกครั้ง เนื่องจากบางรายวิชามีเรียนที่สามพร้าว


⇒ ถอนรายวิชาเรียนอย่างเดียว นักศึกษาทุกชั้นปี ให้ถอนได้ทางระบบ Internet เท่านั้น
- วันที่ 27 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2565