ขั้นตอนการขอแจ้งสำเร็จการศึกษา

1. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและตรวจผลการเรียนว่าลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรหรือไม่

2. เข้าระบบบริการนักศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลขอแจ้งจบการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

3. กรอกข้อมูลขอแจ้งจบการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

4. พิมพ์เอกสาร “แบบแจ้งขอสำเร็จการศึกษา” นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อ และนักศึกษาลงชื่อ

5. นำเอกสารส่งที่ฝ่ายทะเบียน พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป หลังรูปถ่าย ให้เขียน ชื่อ – นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา และ สาขาวิชา ให้ชัดเจน รายละเอียด ดังนี้

5.1 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รูปถ่าย(สวมชุดครุย) ตามตัวอย่างรูปถ่าย

5.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ส่งรูปถ่าย(สวมชุดครุย) ระดับปริญญาตรี ที่จบจากสถาบันเดิม

5.3 ระดับประกาศนียบัตร ให้ส่งรูปถ่ายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

6. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า เปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ นามสกุล ให้แนบหลักฐานเพิ่ม

7. ระบบแจ้งขอสำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่

 


g04

ตัวอย่างรูปถ่ายชุดนักศึกษา


 g01

ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาตรี (แถบสีประจำคณะ 1 แถบ)


 g02

ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาโท (แถบสีประจำคณะ 2 แถบ)


g03

ตัวอย่างรูปถ่าย ระดับปริญญาเอก (แถบสีประจำคณะ 3 แถบ)