คำร้อง ขอทำบัตรนักศึกษา


แนวปฏิบัติ

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ภาคปกติ ใช้รูปชุด นักศึกษา)

2. ส่ง คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องที่ 3


 

คำร้อง ขอเอกสารทางการศึกษา


 

อาทิ 1.ใบรายงานผลการศึกษา 2. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 3.ใบแจ้งผลการเรียน 4.ขอรหัสนักศึกษา รหัสผ่าน 5. ขอใบยืนยันการลงทะเบียน 6. เปลี่ยนคำนำหน้า 7.เปลี่ยน ชื่อ 8. เปลี่ยน นามสกุล 9. เปลี่ยนที่อยู่ 10 ใบส่งเกรด 11. ขอใบรับรองคุณวุฒิ 12.ขอใบแทนปริญญา 13. เรื่องอื่น .... 14. ขอย้ายสถานศึกษา 15. รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 16. ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 17. ตรวจสอบข้อมูล


 

คำร้อง ขอเพิ่มวิชาเรียน
 

คำร้อง ขอถอนวิชาเรียน
 

คำร้อง ขอแจ้งรายวิชาลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน เพื่อปรับเกรดเดิมเป็น R
 

คำร้อง ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว / สถานะภาพนักศึกษา
 

ใบมอบฉันทะ