- ประกาศ แนวปฏิบัติและค่าธรรมเนียมของการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2562

- ประกาศ การกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565

- อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สาขาวิชาโยธา และ สถาปัตยกรรม

- อัตราค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ

- อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552

- แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน

- ประกาศ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค รูปแบบพิเศษ 2548

- ประกาศ อัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ 2556

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2548