Slider

หลักสูตรปริญญาตรี

73

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

19

หลักสูตรระยะสั้น

62 +

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การรับสมัครนักศึกษารอบรับตรง (เพิ่มเติม 2) คณะครุศาสตร์

การรับสมัครนักศึกษารอบรับตรง (เพิ่มเติม 2) คณะครุศาสตร์

คำชี้แจง เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ถอน รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

คำชี้แจง เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ถอน รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมและประสานงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
image

พันธกิจ

1. สนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการ
2. พัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงาน
3. พัฒนางานบริการให้ดีเยี่ยม

ปรัชญา
ส่งเสริมวิชาการ พัฒนาหน่วยงาน บริการดีเยี่ยม
ปณิธาน
มุ่งมั่นพัฒนา ประสาน และบริการงานวิชาการ เพื่อคุณภาพการศึกษา
อัตลักษณ์
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจให้บริการ