Slider

จำนวนหลักสูตรปัจจุบัน

80 +

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด

20000 +

จำนวนบัณฑิต

3000 +

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำชี้แจง เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ถอน รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

คำชี้แจง เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ถอน รายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำชี้แจงเพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (Summer)

คำชี้แจงเพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (Summer)

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมและประสานงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
image

พันธกิจ

1. สนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการ
2. พัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงาน
3. พัฒนางานบริการให้ดีเยี่ยม

ปรัชญา
ส่งเสริมวิชาการ พัฒนาหน่วยงาน บริการดีเยี่ยม
ปณิธาน
มุ่งมั่นพัฒนา ประสาน และบริการงานวิชาการ เพื่อคุณภาพการศึกษา
อัตลักษณ์
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจให้บริการ